Thông báo về Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc - Dự án MEF năm 2023
02/02/2023

2023 Dự án MEF – Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc

2023 MEF Fellowship Program at Yonsei University, KOREA

DỰ ÁN MEF -

“Tăng cường năng lực nghiên cứu và giáo dục tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”.

MEF PROJECT is

“Education and Research capacity building project

at the University of Medicine and Pharmacy at HCMC”.

Đây là chương trình đào tạo theo yêu cầu nhằm mang đến cơ hội đào tạo các chuyên ngành và tăng cường năng lực nghiên cứu của các giáo sư và nghiên cứu sinh bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được tại Hệ thống Y tế Đại học Yonsei với Trường Đại học Y Dược tại TP.HCM.

This is an invitation training program to provide opportunities to train detailed majors and to strengthen the research capabilities of professors and graduate students by sharing unique experiences and skills accumulated at Yonsei University Health System with UMP at HCMC.

Thông báo này chỉ mang tính khái quát.
Vui lòng kiểm tra CI (Thông tin khóa học) đính kèm để biết thêm chi tiết.

This announcement corresponds to the outline. 
Please check the attachment CI (Course Information) for details.

1. Quy trình tuyển chọn/ Selection procedure

· Vòng 1 (Xét duyệt đề tài): Các Giáo sư Đại học Y Dược TP.HCM, các giáo sư Trường Đại học Yonsei và giáo sư Min-Geol Lee văn phòng dự án MEF sẽ tuyển chọn tối đa 45 đề tài (Tháng 3/2023).

1st round (Document Evaluation): Professor Min-Geol Lee at MEF office, Yonsei professors in related fields and professors of UMP at HCMC will select up to 45 topics (March, 2023).

· Vòng 2 (Phỏng vấn): Giáo sư Min-Geol Lee văn phòng dự án MEF và các giáo sư Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tuyển chọn tối đa 20 đề tài (15 ứng viên được chọn cuối cùng + 5 ứng viên dự phòng) trong tổng số 45 đề tài đã được tuyển chọn từ vòng 1 (Tháng 4/2023).

2nd round (Interview Evaluation): Professor Min-Geol Lee at MEF office and professors of UMP at HMC will select up to 20 topics (15 final candidates + 5 preliminary candidates) out of a total of 45 topics (April, 2023).

· Chương trình đào tạo bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2023 và thời gian đào tạo sẽ không thay đổi vì bất kỳ lý do cá nhân nào, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Khóa đào tạo sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng tại Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

The project is scheduled to begin on 1st, August, and the date cannot be changed personally unless there are special circumstances. The project will run for 6 months at Yonsei University, Korea

2-1. Đối tượng / Subjects

· Tổng số ứng viên được chọn cho chương trình 2023 MEF Fellowship: 15 ứng viên (11 giáo sư, giảng viên và 04 học viên sau đại học).

   Total number of 2023 MEF Fellowship:15 participants (11 professors & 4 graduate students).

· Giảng viên và giáo sư của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

   Lecturers and Professors of UMP at HCMC.

· Học viên sau đại học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

   Graduate students of UMP at HCMC.

2-2. Yêu cầu / Requirements

· Đang thực hiện đề tài nghiên cứu và đã có số liệu sơ bộ (đây là tiêu chuẩn ưu tiên nhưng không bắt buộc).

  Currently conducting research and having preliminary data (this is a priority criterion but not an obligation).

· Lịch trình học tập hoặc lịch trình cá nhân của ứng viên không mâu thuẫn với thời gian đào tạo. 

   Applicants must not conflict with their personal or academic schedules during the training period.

· Trường hợp đặc biệt, thời gian trao đổi nghiên cứu viên tại Hàn Quốc có thể ngắn hơn 6 tháng (nhưng không được ngắn hơn 3 tháng).

In special cases, the period of the MEF Fellowship in Korea can be shorter than 6 months (but not shorter than 3 months).

· Tích cực tham gia và giữ cam kết trong suốt chương trình đào tạo, đóng góp vào việc xây dựng năng lực cho tổ chức của mình sau khi hoàn thành chương trình.

   Have a willingness to show a high level of participation and commitment throughout the course and contribute to the capacity building of his/her organization after the completion of the program.

· (Khả năng ngoại ngữ) Thành thạo khả năng nói và viết bằng tiếng Anh để chủ động tham gia chương trình và viết kế hoạch hành động.

   (Language capability) Sufficient proficiency in written and spoken English to actively participate in program and write an Action Plan.

· Có thể ra vào nước ngoài trong thời gian đào tạo. Tuy nhiên, chỉ có thể áp dụng cho các lịch trình không ảnh hưởng đến chương trình đào tạo và phải được sự chấp thuận của các giáo sư phụ trách và trụ sở chính của MEF. 

  Overseas entry and departure is possible during the training period. However, it is possible only for schedules that do not affect the training curriculum and must be approved in advance by the Host Lab professors and MEF headquarters.

· Các hồ sơ sau của ứng viên cần được chuẩn bị ngay sau vòng tuyển chọn cuối cùng. Trong trường hợp ứng viên không chuẩn bị đủ hồ sơ đúng hạn, ứng viên sẽ không được tham gia chương trình đào tạo. (Hạn cuối để nộp là 01 tháng sau khi nhận được thông báo chính thức 15 ứng viên được chọn).

The following documents must be prepared immediately after the final selection. If it is difficult to prepare even one document on time, you cannot participate in the training. (Due date: 1 month after official announcement for final 15 candidates)

 

Các hồ sơ cần thiết

 

Necessary Documents

1

Chuẩn bị các hồ sơ bắt buộc cho việc cấp thị thực

1) Sơ yếu lý lịch (3 trang hoặc ít hơn)

2) Bản sao chứng chỉ/bằng cấp cao nhất dưới dạng PDF

3) Bản sao giấy phép hành nghề y tế dưới dạng PDF

4) Mẫu xác minh tiêm chủng dưới dạng PDF

5) Bản sao hộ chiếu dưới dạng PDF

6) Ảnh chân dung dưới dạng JPEG

7) Tờ khai xin thị thực

1

Required documents for visa issuance

1) Curriculum Vitae (3 pages or less)
2) Copy of your highest degree certificate in PDF
3) Copy of your medical license in PDF
4) Immunization verification form in PDF
5) Copy of your passport in PDF
6) Photo of yourself in JPEG.
7) Visa Application form

2

Tiến hành xét nghiệm Lao và gửi kết quả

2

Conduct a Tuberculosis test and submit the result

3. Quyền lợi / Benefits

· Các nghiên cứu viên và học viên sau đại học được chọn sẽ được kết hợp với các giáo sư tại Hệ thống Y tế Đại học Yonsei để thực hiện đề tài.

   Selected researchers or graduate students will be matched with professors at Yonsei University Health System to conduct research projects.

· Các nghiên cứu viên và học viên sau đại học được chọn sẽ nhận được các hỗ trợ như vé máy bay khứ hồi, nhà ở, thị thực, bảo hiểm và các chi phí sinh hoạt hàng ngày trong vòng 6 tháng.
   
Selected researchers or graduate students will receive supports such as a round-trip air ticket, housing, visas, insurances, daily expenses and food expenses etc. within 6 months.

4. Nghĩa vụ / Responsibilities

· Ứng viên cần tuân thủ tiến độ các công việc của dự án, có báo cáo tiến độ thực hiện, và thực hiện nghiệm thu đề tài theo quyết định 126/QĐ-ĐHYD ngày 18/01/2019 “Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ” tương đương với một đề tài tiềm năng được cấp kinh phí 250 triệu.

Candidates need to follow the progress of the project's work, report on the progress, and perform the acceptance test of the project according to the decision 126/QD-ĐHYD dated January 18, 2019 “Regulations on management of science technology topics and projects” is equivalent to a potential project with a budget of 250 million VND.

· Đây là dự án hợp tác với KOICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc), toàn bộ chi phí liên quan đến chương trình đều được trích từ dự án KOICA. Vì vậy, các nghiên cứu viên hoặc học viên sau đại học được chọn phải tuân theo các nguyên tắc an toàn do KOICA quy định.

This is a project in cooperation with KOICA (Korea International Cooperation Agency), and all expenses related to the program come from the KOICA project. Thus, selected researchers or graduate students must follow the safety guidelines stipulated by KOICA.

5. Đơn ứng tuyển / Application Forms

· Đơn ứng tuyển dành cho học viên sau đại học / The application form for graduate students:

MEF Fellowship Program application form (graduate students).docx

https://umpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mef_ump_edu_vn/ERRQjIXTmJ9EkcRfKJdRzssBPXcSNXYuuyCuL37D6KQT2Q?e=ffsUAj

· Đơn ứng tuyển dành cho các giảng viên và nghiên cứu viên Đại học Y Dược TP. HCM / The application form for UMP professors and lecturers:

MEF Fellowship Program application form (UMP Professors).docx

https://umpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mef_ump_edu_vn/EQHNUl_JqK1Mu0SNNErUq-4BNe0j4qW4Ot5y-GVPSv0icA?e=rIGW7F

· Tiêu đề email: “2023 MEF Fellowship application_Họ và tên của bạn

 The email title should be “2023 MEF Fellowship application_YOUR NAME

6. Nộp hồ sơ / Submission

· Các đơn ứng tuyển được nộp trực tuyến tới Văn phòng dự án MEF và Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Y Dược Tp. HCM: Văn phòng dự án MEF (mefpvn@gmail.com), Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Y Dược Tp. HCM (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn).

Applications submitted via online to both MEF office and UMP Scientific Research Department: MEF office (mefpvn@gmail.com), UMP Scientific Research Department (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn).

· Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2023

   Deadline: 28th February, 2023

File đính kèm: 2023 Course Information - MEF(Medical Education for Future) FELLOWSHIP