THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2022
15/03/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các khoa về kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cở sở giáo dục đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (đính kèm Kế hoạch số 213/KH-BGDĐT).

Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chưa tốt nghiệp Đại học (tính đến 30/6/2022), có công trình nghiên cứu (đề tài) thỏa các quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5/2022.

Hồ sơ tham gia Giải thưởng gồm có (bản cứng và file điện tử):

  1. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (mẫu 01b): 01 bản chính;
  2. Báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét Giải thưởng (mẫu 04): 03 bản
  3. Tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài: 01 bản.
  4. Nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của Hội đồng khoa học: 01 bản.

Lưu ý: Tất cả hồ sơ in trên 2 mặt giấy.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, lầu 1 – tòa nhà 15 tầng, trụ sở 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

Các bản kèm theo thông báo này gồm:

1. Các biểu mẫu kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT

2. Công văn số 679/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

3. Kế hoạch số 213/KH-BGDĐT về việc Tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

4. Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT