Thông báo về việc ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ Đại học Y Dược TP.HCM
04/04/2019

Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 126/QĐ-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành Quy chế Quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ. Quy chế này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế Quản lý đề tài NCKH, dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở được ban hành kèm theo Quyết định 4421/QĐ-ĐHYD-NCKH ngày 28/11/2013.

Phòng Khoa học & Công nghệ thông báo và gửi đến Ban Chủ nhiệm các khoa, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Trưởng các Trung tâm, đơn vị trực thuộc trường nội dung chi tiết của văn bản trên và các biểu mẫu đi kèm:

Đồng thời kính đề nghị các khoa, đơn vị phổ biến rộng rãi văn bản này đến toàn bộ cán bộ viên chức thuộc đơn vị mình để kịp thời sử dụng trong việc đăng ký đề tài cấp cơ sở trong năm học 2019-2020 và áp dụng trong công tác quản lý đề tài cấp cơ sở tại khoa, đơn vị.