THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH ĐỢT 1 NĂM 2022
20/01/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài cấp cơ sở Đợt 1 năm 2022 như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 18/02/2022.

Thời gian xét duyệt đề cương hồ sơ tại các đơn vị: từ ngày 21/02/2022 đến ngày 11/3/2022.

Thời gian nộp kết quả xét duyệt và hồ sơ của đề tài đạt yêu cầu về Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ: trước ngày 15/3/2022.

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ không nhận hồ sơ nộp sau ngày 15/3/2022.

Các loại đề tài:

  •  Đề tài không cấp kinh phí
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 30 triệu đồng
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng (đề tài tiềm năng)
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 15 triệu đồng (đề tài sinh viên)

Hồ sơ đăng ký gồm có:

  •  Đơn đăng ký đề tài;
  •  Thuyết minh đề tài;
  •  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính;
  •  Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Lưu ý: Tất cả hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở phải được in trên 2 mặt giấy.

Các biểu mẫu phục vụ đăng ký và xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://ump.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/de-tai-nghien-cuu/cap-co-so (Biểu mẫu)

Nơi nhận đăng ký:

  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng: nộp trực tiếp tại Phòng NCKH-CN. Gồm 01 bản chính và 05 bản phô tô các loại văn bản trong hồ sơ đăng ký đã nêu phía trên.
  •  Đề tài tự túc kinh phí cho đến đề tài cấp kinh phí tối đa 30 triệu đồng: nộp về Tổ NCKH của Văn phòng các Khoa, hoặc bộ phận phụ trách NCKH của các đơn vị.

Trân trọng kính chào./.