Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 qui định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 15/02/2016, thay thế cho thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006)
04/12/2019