Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2022
28/04/2022

Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2022

Thời gian: Ngày 28/04/2022 - 29/04/2022

Địa điểm: Đại giảng đường Đại học Y Dược TP. Hồ chí Minh

Chủ trì: Phòng Sau đại học Đại học Y Dược TP. Hồ chí Minh

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”