Lễ Tốt nghiệp Sau đại học
16/12/2020

Lễ Tốt nghiệp Sau đại học

Thời gian: 7:00-14:00 Ngày 16/12/2020

Địa điểm: Đại giảng đường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học

Sự kiện khác