Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) phỏng vấn
15/11/2019

Thời gian: 8g30, ngày 15/11/2019
Địa điểm: Phòng Hội thảo và Phòng Hội đồng (lầu 1) - Đại học Y Dược TP.HCM – 217 Hồng Bàng, Quận 5.
Nội dung: xem link đính kèm: https://oge.tmu.edu.tw/2019oi-vietnam/

 

Thông báo khác