Dự án MEF - Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc 2022 MEF Visiting Program at Yonsei University, KOREA 2022
27/07/2022

DỰ ÁN MEF

“Tăng cường năng lực nghiên cứu giáo dục tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”.

MEF PROJECT is

“Education and Research capacity building project at the University of Medicine and Pharmacy at HCMC”.

Đây là chương trình đào tạo theo yêu cầu nhằm mang đến cơ hội đào tạo các chuyên ngành và tăng cường năng lực nghiên cứu của các giáo sư và nghiên cứu sinh bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được tại Hệ thống Y tế Đại học Yonsei với Đại học Y Dược tại TP.HCM.

This is an invitation training program to provide opportunities to train detailed majors and to strengthen the research capabilities of professors and graduate students by sharing unique experiences and skills accumulated at Yonsei University Health System with UMP at HCMC.

1. Quy trình tuyển chọn/ Selection procedure:

· Thông báo nộp đơn tuyển chọn: tháng 7, 2022

Notice of application submission: July, 2022

· Vòng 1: Các Giáo sư Đại học Y Dược TP.HCM và giáo sư Min-Geol Lee văn phòng dự án MEF sẽ tuyển chọn tối đa 30 đề tài (Tháng 9/2022).

1st round: Professor Min-Geol Lee at MEF office and professors of UMP at HCMC will select up to 30 topics (September, 2022).

· Vòng 2: Giáo sư Min-Geol Lee văn phòng dự án MEF, các giáo sư Trường Đại học Yonsei, và các giáo sư Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tuyển chọn tối đa 10 đề tài trong tổng số 30 đề tài đã được tuyển chọn từ vòng 1 (Tháng 9/2022).

2nd round: Professor Min-Geol Lee at MEF office, professors of Yonsei University, and professors of UMP at HMC will select up to 10 topics out of a total of 30 selected in the 1st round (September, 2022).

· Dự án sẽ bắt đầu triển khai vào khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 và sẽ thực hiện trong vòng 6 tháng tại Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

The project will start in late November or early December and will run for 6 months at Yonsei University, Korea.

2. Đối tượng / Subjects:

· Giảng viên và nghiên cứu viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Lecturers and researchers of UMP at HCMC.

· Học viên sau đại học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Graduate students of the UMP at HCMC.

· Đang thực hiện đề tàu nghiên cứu và đã có số liệu sơ bộ (đây là tiêu chuẩn ưu tiên nhưng không bắt buộc).

Currently conducting research and having preliminary data (this is a priority criterion but not an obligation).

3. Quyền lợi / Benefits:

· Các nghiên cứu viên và học viên sau đại học được chọn sẽ được kết hợp với các giáo sư tại Hệ thống Y tế Đại học Yonsei để thực hiện đề tài.

Selected researchers or graduate students will be matched with professors at Yonsei University Health System to conduct research projects.

· Các nghiên cứu viên và học viên sau đại học được chọn sẽ nhận được các hỗ trợ như vé máy bay khứ hồi, nhà ở, thị thực, bảo hiểm và các chi phí sinh hoạt hàng ngày trong vòng 6 tháng.

Selected researchers or graduate students will receive supports such as a round-trip air ticket, housing, visas, insurances and daily expenses within 6 months.

· Trường hợp đặc biệt, thời gian trao đổi nghiên cứu viên tại Hàn Quốc có thể ngắn hơn 6 tháng (nhưng không được ngắn hơn 3 tháng).

In special cases, the period of exchange of researchers in Korea may be shorter than 6 months (but not shorter than 3 months).

4. Nghĩa vụ / Responsibilities:

·  Ứng viên cần tuân thủ tiến độ các công việc của dự án, có báo cáo tiến độ thực hiện, và thực hiện nghiệm thu đề tài theo quyết định 126/QĐ-ĐHYD ngày 18/01/2019 “Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ” tương đương với một đề tài tiềm năng được cấp kinh phí 250 triệu.

Candidates need to follow the progress of the project's work, report on the progress, and perform the acceptance test of the project according to the decision 126/QD-ĐHYD dated January 18, 2019 “Regulations on management of science technology topics and projects” is equivalent to a potential project with a budget of 250 million VND.

· Đây là dự án hợp tác với KOICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc), toàn bộ chi phí liên quan đến chương trình đều được trích từ dự án KOICA. Vì vậy, các nghiên cứu viên hoặc học viên sau đại học được chọn phải tuân theo các nguyên tắc an toàn do KOICA quy định.

This is a project in cooperation with KOICA (Korea International Cooperation Agency), and all expenses related to the program come from the KOICA project. Thus, selected researchers or graduate students must follow the safety guidelines stipulated by KOICA.

5. Đơn ứng tuyển / Application Forms:

· Đơn ứng tuyển dành cho học viên sau đại học / The application form for graduate students:

https://docs.google.com/document/d/13CatpnZtKMqavgkcLOyjlUWtpnxzxm5a/edit?usp=sharing&ouid=100890438290708110506&rtpof=true&sd=true

· Đơn ứng tuyển dành cho các giảng viên và nghiên cứu viên Đại học Y Dược TP. HCM / The application form for UMP lecturers and researchers:

https://docs.google.com/document/d/1BfKkxyDJkuvXapJ4ahVqTOKxzgEcloCb/edit?usp=sharing&ouid=100890438290708110506&rtpof=true&sd=true

6. Nộp hồ sơ / Submission:

· Các đơn ứng tuyển được nộp trực tuyến tới Văn phòng dự án MEF và Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Y Dược Tp. HCM: Văn phòng dự án MEF (mefpvn@gmail.com), Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Y Dược Tp. HCM (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn).

Applications submitted via online to both MEF office and UMP Scientific Research Department: MEF office (mefpvn@gmail.com), UMP Scientific Research Department (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn).

· Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/08/2022

Deadline: 31st AUGUST, 2022

7. Thông tin liên hệ / Contact information:

· Văn phòng dự án MEF: Lê Thị Quỳnh và Kim Minsol, Email:  mefpvn@gmail.com, SĐT: 028-39-526-021 (Line:139).

MEF Office: Quynh Le Thi and Minsol Kim, Email:  mefpvn@gmail.com, Phone number: 028-39-526-021 (Line:139).

· Phòng Nghiên cứu khoa học: Ths. Hoàng Thị Phương, Phòng Nghiên cứu khoa học, Email: hoangthiphuong@ump.edu.vn; SĐT: 0908 761 055.

Scientific Research Department: Master Hoang Thi Phuong, Scientific Research Department, Email: hoangthiphuong@ump.edu.vn; Phone number: 0908 761 055.

· Trung tâm GIC: TS. Trần Ngọc Đăng, Email: tranngocdang@ump.edu.vn; SĐT: 0985 137 435.

GIC center: Dr. Tran Ngoc Dang, Email: tranngocdang@ump.edu.vn; Phone number: 0985 137 435.

Trân trọng thông báo và cảm ơn.

Thông báo khác