Kết quả lấy ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019
06/12/2019

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên kết quả lấy ý kiến bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 do Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của ĐHYD TP. HCM đã họp và bỏ phiếu lấy ý kiến vào ngày 29/11/2019. Xem tại đây.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, mọi góp ý, phản hồi xin vui lòng gởi về địa chỉ email phòng Tổ chức Cán bộ: tochuc@ump.edu.vn

Thông báo khác