Thông báo Danh sách các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020
02/07/2020

 

Danh sách các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2020:

1. Trần Diệp Tuấn

2. Nguyễn Đức Tuấn

3. Thái Khắc Minh

Danh sách các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2020:

1. Nguyễn Văn Tân

2. Hoàng Văn Sỹ

3. Nguyễn Thượng Nghĩa

4. Thái Thanh Trúc

5. Hoàng Quốc Cường

6. Trần Thị Vân Anh

7. Nguyễn Đức Hạnh

Thông báo khác