THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 -ĐỢT 2
02/11/2022

THÔNG BÁO
DANH SÁCH THÍ SINH VÀ LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG 
CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022
 
    Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 thông báo DANH SÁCH THÍ SINH VÀ LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 - đợt 2.
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác