THÔNG BÁO HỌC BỔNG KOVA NĂM 2022
22/06/2022

 THÔNG BÁO HỌC BỔNG KOVA NĂM 2022

  Căn cứ thông báo của Ủy ban Giải thưởng KOVA ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc trao học bổng cho sinh viên.

  Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo học bổng KOVA đến sinh viên của Khoa và gửi danh sách cùng hồ sơ của sinh viên đạt yêu cầu về Phòng. Hạn chót gửi hồ sơ về Phòng: ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Tiêu chí học bổng và hồ sơ sinh viên, Download dưới đây:

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KOVA NĂM 2022

THÔNG TIN CHUNG HB KOVA

MẪU ĐĂNG KÝ HẠNG MỤC TRIỄN VỌNG

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG NGHỊ LỰC

Trân trọng.

 

Thông báo khác