THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN THỦ
12/06/2023

Căn cứ Thông báo của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét chọn sinh viên, học viên nhận Học bổng Nguyễn Văn Thủ. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức triển khai, cung cấp thông tin đến sinh viên, học viên một số nội dung cụ thể như sau:

 1. Điều kiện nhận học bổng:

  - Sinh viên, học viên đang theo học tại trường (ưu tiên chuyên ngành Răng Hàm Mặt)

  - Kết quả học tập Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 đạt học lực từ Khá trở lên.

  - Quê quán: tỉnh Vĩnh Long (ưu tiên huyện Vũng Liêm).

  - Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

2. Hồ sơ đề nghị xét học bổng bao gồm:

  - Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu đính kèm);

  - Bảng điểm Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (có xác nhận của trường);

  - Bản sao sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn của UBND xã, phường, thị trấn.

  (Tất cả hồ sơ cho vào 01 túi đựng hồ sơ)

 3. Thời gian gửi hồ sơ:

Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa gửi hồ sơ của sinh viên, học viên đủ tiêu chuẩn về Phòng Công tác sinh viên chậm nhất 11h ngày 15/06/2023 để Phòng tổng hợp hồ sơ và giới thiệu với Quỹ học bổng.

MẪU ĐƠN XIN HỌC BỔNG

Thông báo khác