THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
26/08/2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” năm học 2022 - 2023

 

 
   

         

            Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” năm học 2022 - 2023;

              Căn cứ công văn số 960 /ĐHYD-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 về Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023 của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh;

                Căn cứ tình hình thực tế, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch cụ thể thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2022 - 2023 như sau:

 

I. THỜI GIAN, HÌNH THỨC

1. Đối với sinh viên từ năm 2 đến năm cuối:

- Thời gian: từ 29/8/2022 – 02/9/2022 (đính kèm lịch sinh hoạt chi tiết).

            - Hình thức triển khai: trực tuyến (online) hoặc học tập trung trên giảng đường.

2. Đối với sinh viên năm 1: (theo lịch sinh hoạt chung của Phòng Đào tạo Đại học ban hành).

- Thời gian: từ 03/10/2022 – 07/10/2022.

- Hình thức triển khai: học tập trung trên giảng đường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV; Giáo dục pháp luật, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tư vấn pháp luật nói chung và pháp luật liên quan đến ngành nghề cho sinh viên, đặc biệt cho sinh viên cuối khoá. Phổ biến về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường và Khoa;

- Phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược phát triển của Nhà trường, trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý sinh viên, đăng ký học phần, thư viện điện tử và các hoạt động đảm bảo môi trường học tập cho sinh viên;

- Đẩy mạnh việc tư vấn tâm lý cho sinh viên, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn tâm lý;

- Quán triệt cho sinh viên nắm vững nội quy, quy chế đào tạo, quy chế khen thưởng, kỷ luật của nhà trường, các điều kiện xét thi tốt nghiệp, hình thức đánh giá kết thúc học phần cũng như các chế độ, nghĩa vụ khác của sinh viên như việc đóng học phí, bảo hiểm y tế...;

- Triển khai đề án về khởi nghiệp cho sinh viên; tập trung đẩy mạnh việc tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên;

- Triển khai các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện để sinh viên tham gia.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

1.  Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng của các Khoa

            Tuỳ theo tính đặc thù về ngành nghề và chương trình học của từng Khoa, Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung sinh hoạt cho sinh viên theo các nội dung chính như sau:

- Chương trình và kế hoạch giảng dạy năm học 2022 – 2023;

- Các quy định, nội quy, chính sách, chiến lược phát triển của khoa;

- Phương pháp học tập, đánh giá rèn luyện cho từng đối tượng sinh viên;

            - Phối hợp với Thư viện sinh hoạt về hoạt động của Thư viện, giới thiệu các sách và tài liệu nghiên cứu;

            - Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dục tổ chức sinh hoạt về công tác đảm bảo chất lượng của Trường, Khoa;   

            - Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông sinh hoạt về hoạt động Công nghệ thông tin và Truyền thông; phần mềm quản lý sinh viên, đăng ký học phần theo hệ thống tín chỉ, quản lý email UMP, cổng thông tin sinh viên và thanh toán học phí;

- Giới thiệu các hoạt động về tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên;

            - Phối hợp với Phòng kế hoạch tài chính, Trạm Y tế triển khai công tác y tế trường học, tập trung vào hoạt động Khám sức khỏe đầu năm;

            - Phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên của Khoa để cung cấp tài liệu và đánh giá về chương trình hoạt động của Đoàn TN - Hội SV Khoa;

- Triển khai các nội dung của Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục;

- Tuyên truyền văn hóa ứng xử trong trường học cho toàn thể Sinh viên theo Quyết định số 5389/QĐ-ĐHYD ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc Ban hành Quy chế Văn hóa của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Báo cáo chuyên đề nghị quyết chính trị do Bộ môn Lý luận Chính trị - Khoa Khoa học cơ bản thực hiện

- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

- Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về chiến lược phát triễn bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

      3. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

            - Công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2022 - 2023;

            -  Phổ biến, quán triệt các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng văn hóa học đường; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể do nhà trường tổ chức;

            - Tuyên truyền cho SV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên;

            - Tổ chức công tác thanh niên, SV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023;

            - Tiếp tục quán triệt và thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên;

            - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TN - Hội SV trong việc hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tư vấn tâm sinh lý, giáo dục thể chất, văn thể mỹ, hội nhập quốc tế, kỹ năng thực hành xã hội và giáo dục hướng nghiệp;      

 4. Công tác Thanh tra pháp chế

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống mại dâm theo Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm (PCMD) giai đoạn 2021-2025;

- Phổ biến Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”;

            - Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược; Luật hành nghề Y Dược tư nhân và các Luật pháp liên quan đến ngành nghề y tế,...

  5. Tư vấn sức khoẻ, Tâm lý

            - Giới thiệu hoạt động tham vấn tâm lý cho sinh viên Đại học Y Dược Tp. HCM;

            - Sinh hoạt chuyên đề nắm bắt tâm lý sinh viên và giảm stress mùa thi;

6. Sinh hoạt chuyên đề kỹ năng mềm và phổ biến luật sở hữu trí tuệ

- Kỹ năng Lãnh đạo

- Quản trị thời gian

- Kỹ năng làm việc nhóm

Và các kỹ năng phù hợp khác

7. Các quy định, quy chế của Nhà trường

-  Các chế độ, chính sách, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và các hình thức khen thưởng, kỹ luật sinh viên; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2022 - 2023;

-  Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; Quy chế sinh viên nội trú-ngoại trú; chế độ chính sách, Học bổng…; Quy chế công tác SV; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

Các quy chế, quy định về đào tạo.

Ngoài các nội dung cơ bản trên cần truyền đạt thêm một số nội dung sau:

- Thông tin về nghề nghiệp tương lai và hướng dẫn kỹ năng học tập trong môi trường đại học cho sinh viên;

- Thông tin về Triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Nhà trường;

- Hướng dẫn, tổ chức SV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho SV, thông tin tín dụng SV,…;

- Sinh viên cuối khóa học: Trang bị thêm một số kiến thức về khởi nghiệp, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho sinh viên gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho SV; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, luật khám chữa bệnh...) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng sinh viên và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm sinh viên tham gia vay vốn.

 

* Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải tham dự các buổi sinh hoạt và chịu trách nhiệm học tập, trau dồi các nội dung được truyền tải thông qua “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tinh thần Kế hoạch này. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Quy chế Công tác sinh viên của nhà trường. 

Sinh viên xem Lịch học chi tiết bên dưới:

KE HOACH SINH HOAT CONG DAN - SINH VIEN NAM HỌC 2022 - 2023

LICH TO CHUC TUAN SINH HOAT CONG DAN - SINH VIEN NAM HỌC 2022 - 2022

Thông báo khác