Thông báo nhận hồ sơ: Chương trình Học bổng Dự án MEF, Hợp phần 4 Nghiên cứu phối hợp giữa công nghiệp - đại học, 2023
20/06/2023

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ

Chương trình Học bổng Dự án MEF, Hợp phần 4

Nghiên cứu phối hợp giữa công nghiệp - đại học, 2023

CALL FOR APPLICATIONS

MEF Project Scholarship Program, Sector 4

Industry-Academic Cooperation, 2023

DỰ ÁN MEF

“Tăng cường năng lực nghiên cứu giáo dục
tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”.

MEF PROJECT

“Education and Research capacity building project

at the University of Medicine and Pharmacy at HCMC”.

Xây dựng mô hình nhằm nâng cao năng lực sáng tạo và đổi mới của giảng viên và nhà nghiên cứu tại Đại học Y Dược TP.HCM, sẽ có sự tập trung mạnh mẽ vào việc củng cố hợp tác giữa Ngành công nghiệp và Học thuật trong lĩnh vực công nghệ dược phẩm và ứng dụng công nghệ thông tin trong khoa học sức khỏe. Mục tiêu là thúc đẩy một mối quan hệ hợp tác giữa đại học và ngành công nghiệp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy sự đổi mới trong khoa học sức khỏe và ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe.

To build a model for enhancing the capacity of innovation and creativity among lecturers and researchers at the University of Medicine and Pharmacy at HCMC, there will be a strong focus on strengthening Industry-Academic collaboration in the fields of pharmaceutical technology and the application of information technology in health sciences. The aim is to foster a more robust university-industry partnership to drive innovation in health sciences and the application of information technology in healthcare.

1. Quy trình tuyển chọn/ Selection procedure:

· Thông báo nộp đơn tuyển chọn: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2023

Announcement for Application Submission: Starting from the date of this announcement until the deadline of August 31, 2023, applications are now open for selection.

Hội đồng xét duyệt bao gồm các Thầy/Cô từ Đại học Yonsei, Hàn Quốc và Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tuyển chọn tối đa 40 đề tài (lưu ý đề tài nào nộp trước sẽ được xét trước, không phải đợi đến thời hạn cuối cùng mới tiến hành xét duyệt).

The selection committee consists of professors from Yonsei University, South Korea, and Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy at HCMC. They will select a maximum of 40 research projects (note that projects submitted earlier will be based on a rolling procedure “first come, first served” until the funding is exhausted).

Các chủ đề nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu về AI, bigdata

2. Nghiên cứu định hướng ứng dụng, đổi mới sáng tạo 

3. Nghiên cứu về công nghiệp dược

Main research topics:

1. AI and big data.

2. Convergence research, innovative research.

3. Pharmaceutical industry.

2. Đối tượng / Subjects:

· Chủ nhiệm đề tài: Giảng viên, nghiên cứu viên của Đại học Y Dược TP.HCM

Principal Investigator: Lecturers, researchers of UMP

· Thành viên nhóm nghiên cứu: giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên  Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị y tế có liên quan

Research team members: Lecturers, researchers, graduate students, undergraduate students, and relevant healthcare units.

3. Quyền lợi / Benefits:

· Kinh phí thực hiện: 17.000 USD (mười bảy ngàn đô la Mỹ)/nghiên cứu, và có thể tối đa là 34.000 USD (ba mươi bốn ngàn đô la Mỹ). Tuy nhiên đối với trường hợp kinh phí thực hiện được duyệt tối đa là 34.000 USD thì các sản phẩm khoa học cần đạt được ở Mục 4 trong thông báo này sẽ nhân đôi.

Budget for each research project: 17,000 USD/project (seventeen thousand US dollars), with a maximum limit of 34,000 USD (thirty-four thousand US dollars). However, when the approved budget reaches the maximum limit of 34,000 USD, the output required in Section 4 of this announcement will be doubled.

· Các nghiên cứ u được chọn có thể được kết hợp với Thầy/Cô từ Đại học Yonsei, Hàn Quốc và Đại học Y Dược TP.HCM theo lĩnh vực, chuyên môn để thực hiện đề tài.

Selected research projects may be collaborated with professors from Yonsei University, South Korea, and Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, based on their respective fields of expertise, to carry out the research topics.

4. Nghĩa vụ / Responsibilities:

·  Ứng viên cần tuân thủ tiến độ các công việc của dự án, có báo cáo tiến độ thực hiện, và thực hiện nghiệm thu đề tài theo quyết định 126/QĐ-ĐHYD ngày 18/01/2019 “Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ”. Chi tiết tại đây: QD-QC quan ly de tai cap co so2019.pdf

The candidate must adhere to the project's timelines, provide progress reports, and conduct the project acceptance according to Decision 126/QD-DHYD dated January 18, 2019 “Regulations on management of science technology topics and projects”, please refer to the document: QD-QC quan ly de tai cap co so2019.pdf

· Sản phẩm khoa học cần đạt được:

  • Ít nhất một bài báo khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI(SCI) hoặc Scopus
  • Trong những trường hợp mà bài nghiên cứu không thể nộp do tính chất của dự án hoặc lý do khác, các kết quả thay thế như giải pháp có giá trị hoặc bài thuyết trình tương đương tại hội nghị học thuật có thể được xem xét. Tuy nhiên, việc sử dụng những phương án thay thế như vậy đòi hỏi sự chấp thuận hội đồng đánh giá.

    Output to be achieved:

  1. Submission of at least one research paper indexed in the ISI(SCI) or Scopus system.
  2. At In cases where a research paper cannot be submitted due to the nature of the project or other reasons, alternative outputs such as valuable solutions or equivalent presentations at academic conferences can be considered. However, prior approval from the research committee is required for such alternatives.

5. Đơn ứng tuyển / Application Forms:

· Các ứng viên vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu trong đường link sau: Application Form for Industry-Academic Cooperation (Professors)_2023.docx Candidates are kindly requested to fill in all the required information according to the form provided at the following link: Application Form for Industry-Academic Cooperation (Professors)_2023.docx

6. Nộp hồ sơ / Submission:

· Các ứng viên nộp file đơn ứng tuyển đến email Phòng Khoa học công nghệ, Đại học Y Dược Tp. HCM: nghiencuukhoahoc@ump.edu.vnVăn phòng dự án MEF: mefpvn@gmail.com, và Cc email: hoaithuong2502@ump.edu.vn

Candidates are required to submit the Application form file to the email address of the Department of Science and Technology at the University of Medicine and at HCMC, nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn, MEF office: mefpvn@gmail.com and Cc to email: hoaithuong2502@ump.edu.vn

· Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/08/2023 ((lưu ý đề tài nào nộp trước sẽ được xét trước, không phải đợi đến thời hạn cuối cùng mới tiến hành xét duyệt)

Deadline: 31/08/2023 (first come, first served until the funding is exhausted)

7. Thông tin liên hệ / Contact information:

· Văn phòng dự án MEF: Lê Thị Quỳnh và Kim Minsol, Email:  mefpvn@gmail.com, số điện thoại: 028-39-526-021 (Line:139).

MEF Office: Ms.Quynh Le Thi and Ms.Minsol Kim, Email:  mefpvn@gmail.com, Phone number: 028-39-526-021 (Line:139).

·Phòng Khoa học công nghệ: Đỗ Thị Hoài Thương, Email: hoaithuong2502@ump.edu.vn, số điện thoại: 0973 831517

Department of Science and Technology: Ms. Do Thi Hoai Thuong, Email: hoaithuong2502@ump.edu.vn, mobile phone: 0973 831517

 

Trân trọng thông báo và cảm ơn!

Thank you for your attention and cooperation!

 

Thông báo khác