THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 - ĐỢT 2
22/08/2022

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 - ĐỢT 2

 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022 - đợt 2; cụ thể như sau: 

  • Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 20/10/2022.
  • Đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 20/10/2022
  • Thời gian nhận hồ sơ: vào hai ngày 19 và 20/10/2022 
  • Điều kiện dự thi: Xem chi tiết tại các tập tin bên dưới.

Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:

Thông báo tuyển sinh NCS năm 2022 - đợt 2

Phụ lục 1QUI ĐỊNH VỀ NGOẠI NGỮ

Phụ lục 2MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH

Phụ lục 3CÔNG VĂN, QUYẾT ĐỊNH CỬ ĐI DỰ TUYỂN

Phụ lục 4MẪU THƯ GIỚI THIỆU

Phụ lục 5QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG

Phụ lục 6QUI ĐỊNH DANH MỤC NGHIÊN CỨU

Phụ lục 7: TIÊU CHUẨN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Phụ lục 8MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN DỰ KIẾN

Phụ lục 9: DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG CỦA CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ                                                                                                                   

Thông báo khác