Thông báo về việc đề xuất đề tài/đề án KHCN thuộc 5 Chương trình Khung Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Bộ Y tế giai đoạn 2020-2025
06/05/2020

Theo tinh thần công văn số 374/K2ĐT-KHCN ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc đăng ký nhiệm vụ KHCN thực hiện Chương trình KHCN cấp Bộ Y tế;

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ (NCKH-CN) kính đề nghị lãnh đạo các Khoa, Đơn vị, Bệnh viện Đại học Y Dược phổ biến thông báo này đến các bộ môn, các tổ chức và cá nhân trực thuộc đơn vị tham gia đăng ký đề tài/đề án KHCN theo 05 Chương trình Khung nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế gồm:

  1. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dự phòng bệnh, tật ở người”.
  2. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người”.
  3. Chương trình: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm phát triển dược phẩm và trang thiết bị y tế”.
  4. Chương trình: “Nghiên cứu khoa học, ưng dụng công nghệ tiên tiến phát triển sản phẩm chất lượng cao từ Dược liệu và bài thuốc Việt Nam phục vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe”.
  5. Chương trình: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực sức khỏe”.

Lưu ý:

+ Việc đề xuất đề/dự án KHCN cần bám sát các mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2020 – 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1704/QĐ-BYT ngày 14/4/2020 (đính kèm)

+ Mỗi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ chỉ đăng ký tham gia 01 Chương trình.

+ Mẫu phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thực hiện theo mẫu A1-ĐXNV  tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN (đính kèm). Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Phòng NCKH-CN theo đường công văn và hộp thư điện tử nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn trước ngày 20/5/2020 để Phòng tổng hợp và gửi hồ sơ về Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế

Trân trọng kính chào./.

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Các file đính kèm theo thông báo gồm:

1. Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ: Mẫu A1-ĐXNV

2. Quyết định số 1704/QĐ-BYT phê duyệt 5 Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn 2020 – 2025

Thông báo khác