Thông báo về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho học viên các bậc học năm 2022.
18/07/2022

THÔNG BÁO
Về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn
cho học viên các bậc học năm 2022.

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến quý Khoa, Bộ môn và học viên các bậc học về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho học viên: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
     Tập tin đính kèm:

Thông báo khác