THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC"
21/02/2024

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC"

Đại học Trà Vinh gửi Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học "Tăng cường kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên đại học"

Chi tiết vui lòng xem file tại đây: THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC "TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC"

Trân trọng.

Thông báo khác