Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 3)
06/05/2020

Xem đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Phần 1 tại đây

Xem đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Phần 2 tại đây

III. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

3. Một số hoạt động nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 4 năm qua

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta giành thắng lợi. Phát huy những kết quả đã đạt được sau 14 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các chương trình đột phá của Thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả thiết thực; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nâng lên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Nhiều nơi việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực, tiêu chí đánh giá, thành biểu hiện cụ thể về hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực hàng ngày trong giải quyết công việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp và Nhân dân, góp phần hạn chế các vi phạm, ngăn ngừa nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động năm của các ngành, các cấp; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3.1. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thành ủy xác định cụ thể đối tượng, nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tự giác đăng ký những nội dung thiết thực, cụ thể để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi công tác, sinh hoạt; chi bộ thực hiện việc theo dõi và giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện theo nội dung đăng ký và góp ý của chi bộ; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chuyên đề hàng năm trong các buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tổ chức quán triệt các nội dung chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt và lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đưa các nội dung của chuyên đề từng năm vào sinh hoạt hàng tháng; chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các phong trào của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương bằng những công việc cụ thể; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các ngành, các cấp.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, các cấp ủy chú trọng phát hiện, biểu dương nhân rộng các gương làm tốt, cách làm hay, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, các ngành, các giới; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các phong trào, hoạt động chăm lo người nghèo, công nhân, lao động có thu nhập thấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Việc biểu dương, khen thưởng các gương điển hình ngày càng được chú trọng thực hiện; hàng năm, Thành phố đều tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc bình chọn, biểu dương được tổ chức thẩm định, bình xét từ cấp cơ sở, từ các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi trội ở nhiều lĩnh vực, nhiều giới, trong đó có nhiều tấm gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3.2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại  hội đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo,chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn, đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tập trung xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị sao cho thật sát hợp và phát huy được hiệu quả trong thực thi; chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủytham mưu Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm, trong đó có kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động hàng năm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cấp ủy các cấp quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, tập trung thực hiện xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo, tự phê bình và phê bình, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện.

Từng địa phương, cơ quan, đơn vị xác định một số nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết. Các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, nhiều cán bộ liêm chính, gương mẫu, được Nhân dân tin yêu, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình lãnh đạo và quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

3.3. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định đạo đức công vụ là một trong những nội dung đột phá. Ban Thường vụ Thành ủy phân công Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết nối đến 100% đơn vị cơ sở.

Thành phố xác định và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X để tập trung thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chương trình cải cách hành chính, Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, Chương trình giảm ngập nước, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị. Đến nay, 7 chương trình đột phá đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần làm chuyển biến nhiều mặt của Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Đô thị thông minh. Đề án này đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống, hướng đến phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố 03 năm qua đã có nhiều khởi sắc tích cực, thu hẹp dần khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn, đến cuối năm 2020, hoàn thành mục tiêu “cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố”.

3.4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủytham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu tổ chức thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với Chỉ thị 05; chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền. Ban Tuyên giáo Thành ủy định kỳ hàng năm tổ chức khảo sát, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và kiến nghị Trung ương các nội dung cần tập trung thực hiện. Đồng thời, nhằm tiếp tục rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 thời gian tới.

Thường trực Thành ủy tổ chức nhiều cuộc giao ban chuyên đề với thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở. Từ đó, những cách làm mới, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả được các đơn vị báo cáo, thảo luận, trao đổi, học tập, liên hệ, vận dụng và nhân rộng, ngày càng lan tỏa, xuất hiện đều khắp trong các loại hình cơ quan, đơn vị. Theo thống kê chưa đầy đủ, thực hiện Chỉ thị 05, Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện hơn 240 mô hình, cách làm hiệu quả.

Đối với việc biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy nghiêm túc thực hiện việc tổ chức biểu dương ở cấp mình và lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất đề nghị biểu dương cấp Thành phố. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều tổ chức Lễ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách trang trọng, có giá trị tôn vinh. Các chương trình biểu dương gương điển hình cấp Thành phố đều được truyền hình trực tiếp, các phương tiện truyền thông đưa tin, tạo sự lan tỏa những kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm tuyên truyền, nhân rộng, làm lan tỏa những nhân tố tích cực, những giá trị tốt đẹptrong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành phố biên soạn và phát hành tập sách “Những chuyện kể về gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tập sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”giới thiệu các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, tạo ảnh hưởng tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tài liệu sinh hoạt chi bộ, kể chuyện dưới cờ đầu tuần của nhiều tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

3.5. Các hoạt động nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức Lễ biểu dương cấp Thành phố cho 392 gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2018 - 2019) và tổ chức chuỗi các hoạt động “Hành trình về thăm quê Bác” cho 800 đại biểu là các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành Thành phố tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) triển khai một cách sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức công chiếu các bộ phim tài liệu, phóng sự, thực hiện các tuyến bài, chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông. Tổ chức đợt vận động sáng tác về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người; thực hiện công trình nâng cấp phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tổ chức triển lãm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện bộ phim tài liệu “50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ”; tổ chức phát hành và giới thiệu các tập sách có giá trị về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi các đồng chí đảng viên lão thành, các nhân chứng lịch sử đã từng vinh dự gặp mặt Bác Hồ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo dân nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, trao tặng học bổng, bảo hiểm y tế, sửa chữa nâng cấp hẻm… đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cơ quan báo chí Thành phố nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện các tuyến bài, chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị05của Bộ Chính trị.

Đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” và chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Thành phố; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình đối với Thành phố, đất nước; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở tự giác, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt, học tập, nghiên cứu các nội dung chuyên đề hàng năm được thực hiện bằng hình thức truyền hình trực tiếp, truyền tiếp qua các điểm cầu, kết nối đến từng cơ sở, công khai lịch phát sóng cho Nhân dân toàn Thành phố cùng theo dõi.

Những cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã không ngừng lan tỏa, tạo nên những hiệu ứng hết sức tích cực trở thành những hình mẫu thiết thực, cụ thể, chân thực và thuyết phục, thành động lực của nhiều tập thể, cá nhân trong phấn đấu, học tập, làm theo, tạo thành những phong trào thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính trị tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành nghề.

Đặc biệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cả hệ thống chính trị Thành phố đang tập trung cao độ, với khí thế và tinh thần tiến công, phấn khởi và thậntrọng, trách nhiệm và cầu thị, sáng tạo và cầu tiến, tập trung toàn bộ trí tuệ và phát huy mọi nguồn lực, quyết liệt phấn đấu, vượt qua khó khăn, tạo bước đột phá phát triển Thành phố toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố đối với cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thành phố càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020;phát huy truyền thống năng động, sáng tạo xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng danh Thành phố mang tên Bác./.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Tin khác

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu...

24/09/2022

Ngày 22 - 23/9/2022, Đại học Y Dược TPHCM đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Vượt bão Noru trao học bổng cho 2 tân sinh viên vượt khó học giỏi...

29/09/2022

Ngày 29/9/2022, bất chấp tình hình bão Noru đang diễn biến vô cùng phức tạp và căng thẳng ở khu vực miền Trung, đại diện...