Thông báo công tác chuẩn bị cho sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 02/03/2020
27/02/2020

Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam, Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc công tác chuẩn bị cho sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 02/3/2020. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Giám hiệu chỉ đạo các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

Thông báo đến sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 02/3/2020.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp khử trùng, phòng chống dịch bệnh như đang triển khai.

Tăng cường truyền thông đến sinh viên, học viên về việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh.

Dời lịch học, lịch thi theo hướng tịnh tiến 3 tuần so với kế hoạch ban đầu của tất cả các lớp. 

Ban Giám hiệu đề nghị các khoa, phòng, trung tâm và đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
 

Tin khác

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp Phòng, chống dịch...

25/03/2020

Hai tuần tới là thời gian có tính chất quyết định đối với công tác phòng chống dịch...