THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA HỘI ĐỒNG Y ĐỨC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, ĐỀ ÁN, LUẬN ÁN.
10/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc thông qua Hội đồng Y đức đề tài luận văn, đề án, luận án
 
     Theo Thông tư số 04/2020/TT-BYT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.
     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học về việc thông qua Hội đồng Đạo đức (Y đức) trong nghiên cứu y sinh đề tài luận văn, đề án, luận án, cụ thể như sau: 
    Học viên sẽ không được xét tốt nghiệp: đối với các trường hợp không có Quyết định hoặc Giấy chấp thuận (cho phép) thực hiện đề tài luận văn, đề án, luận án của Hội đồng Y đức.
     Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thông qua Hội đồng Y đức:
  • Thời gian nộp hồ sơ: Sau khi được Ban Giám hiệu hoặc Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn phê duyệt, chấp thuận tên đề tài nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho học viên.
  • Hồ sơ thông qua Hội đồng Y đức: Học viên lập hồ sơ theo quy định của Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Tải mẫu tại link: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU\Cấp cơ sở\Biểu mẫu\Hướng dẫn và biểu mẫu thông qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học) hoặc Cơ sở y tế nơi học viên thực hiện đề tài nghiên cứu.
  • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (lầu 1, tòa nhà 15 tầng) hoặc Cơ sở y tế có Hội đồng Y đức được cấp có thẩm quyền cho phép, nơi học viên thực hiện đề tài nghiên cứu.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC