Đề tài nghiên cứu

Danh sách đề tài

Phần mềm đăng ký đề tài

Biểu mẫu

Đề tài cấp cơ sở được Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí thực hiện, sau khi nghiệm thu có kết quả "Đạt" trở lên BẮT BUỘC thực hiện việc nộp đăng ký kết quả nghiên cứu về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TPHCM (thuộc Sở KH&CN TPHCM) trong vòng 60 ngày kể từ ngày họp hội đồng nghiệm thu

Hồ sơ và thủ tục hành chính được quy định chi tiết tại đường dẫn sau đây https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-dang-ky-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc/

hoặc copy đường dẫn "https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/thu-tuc-dang-ky-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-co-so-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc/" và dán vào trình duyệt.

 

  1. Chủ nhiệm đề tài gửi file điện tử định dạng PDF của báo cáo tổng kết đề tài về hộp thư luuchieu@ump.edu.vn

           + Nội dung và hình thức file: phải trùng khớp với bản in nộp về Thư viện

           + Quy cách đặt tên file: Năm xuất bản/ bảo vệ/ nghiệm thu_Tên_Họ và tên lót_Loại hình tài liệu

  1. Giấy xác nhận đã nộp lưu chiểu tài liệu (nộp cùng bản in báo cáo tổng kết đề tài)
  2. Giấy thỏa thuận số hóa tài liệu

Biểu mẫu thông qua Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên Động vật của ĐHYD TPHCM

1. Hồ sơ xét duyệt đạo đức trong nghiên cứu trên động vật
2. Đơn đề nghị xem xét khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu trên động vật
3. Phiếu thông tin nghiên cứu trên động vật
4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu viên/người thực hiện thí nghiệm trên động vật
5. Thuyết minh đề tài nghiên cứu (sử dụng mẫu đề cương đề tài của học viên hoặc sinh viên đã được hội đồng khoa học duyệt) hoặc mẫu Thuyết minh đề tài NCKH các cấp
6. Quyết định phân công người hướng dẫn đối với học viên sau đại học hoặc danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa đối với sinh viên đại học hoặc Hợp đồng NCKH đối với đề tài NCKH các cấp
7. Báo cáo kết quả tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu trên động vật
8. Báo cáo về việc thay đổi kế hoạch thí nghiệm trên động vật