Đề tài nghiên cứu

Danh sách đề tài

Phần mềm đăng ký đề tài

Biểu mẫu

  1. Chủ nhiệm đề tài gửi file điện tử định dạng PDF của báo cáo tổng kết đề tài về hộp thư luuchieu@ump.edu.vn
  2. Giấy xác nhận đã nộp lưu chiểu tài liệu (nộp cùng bản in báo cáo tổng kết đề tài)
  3. Giấy thỏa thuận số hóa tài liệu