Đề tài nghiên cứu

Danh sách đề tài

Biểu mẫu

Quy trình nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/Thành phố - Phiên bản 1.0

1. Phiếu đăng ký nghiệm thu đề tài của chủ nhiệm đề tàiĐHYD-NCKH/QT.05/BM.01

2. Danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thuĐHYD-NCKH/QT.05/BM.02

3. Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tàiĐHYD-NCKH/QT.05/BM.03

4. Biên bản phiên họp HĐKH nghiệm thuĐHYD-NCKH/QT.05/BM.04

5. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nghiệm thuĐHYD-NCKH/QT.05/BM.05

6. Bản nhận xét của ủy viên phản biệnĐHYD-NCKH/QT.05/BM.06

7. Bản nhận xét của các thành viên khác trong HĐKHĐHYD-NCKH/QT.05/BM.06

8. Phiếu đánh giá kết quả đề tàiĐHYD-NCKH/QT.05/BM.08

9. Báo cáo hoàn thiện hồ sơĐHYD-NCKH/QT.05/BM.09

 

STT Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
1. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.01 Đơn xin xét duyệt hồ sơ đạo đức trong NC YSH
2. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.02 Phiếu thông tin xem xét đạo đức theQui trình xem xét rút gọn
3. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.03 Phiếu thông tin xem xét đạo đức theo Qui trình xem xét đầy đủ
4. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.04 Lý lịch của chủ nhiệm đề tài và NCV chính
5. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.05 Bảng giới thiệu và đồng thuận tham gia nghiên cứu
6. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.06 Duyệt hồ sơ xét duyệt theo quy trình
7. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.07 Bản kiểm đánh giá đồng ý thông qua NC
8. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.08 Bản kiểm đánh giá đề cương xét duyệt thông quan HĐĐĐ
9. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.09 Nhận xét của HĐ theo qui trình đầy đủ
10. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.10 Thư đồng ý cho phép sử dụng số liệu NC
11. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.11 Biên bản họp HĐĐĐ trong NC YSH
12. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.12 Biên bản kiểm phiếu đánh giá khía cạnh ĐĐ trong NC YSH
13. ĐHYD-NCKH/QT.01/BM.13 Phiếu đánh giá khía cạnh ĐĐ trong NC YSH