Đề tài nghiên cứu

Danh sách đề tài

Biểu mẫu


A. Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ: Chủ nhiệm đề tài nộp các loại văn bản sau về Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ (NCKH - CN):

  1. Đề nghị thành lập Hội đồng nghiệm thu về Phòng NCKH - CN
  2. Nộp 01 quyển báo cáo toàn văn theo hướng dẫn của Thông tư 37/2010/TT-BYT ngày 16/8/2010 của Bộ Y tế
  3. Báo cáo thống kê Kết quả thực hiện đề tài/dự án SXTN

B. Nghiệm thu chính thức: Chủ nhiệm đề tài cần hoàn chỉnh và nộp những loại văn bản sau về Phòng NCKH - CN trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu cơ sở để Phòng NCKH - CN hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Y tế nghiệm thu chính thức:

  1. 12 quyển toàn văn đã chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở (tên đề tài/dự án phải đúng theo quyết định phê duyệt ban đầu của Bộ Y tế).
  2. Bảng cáo cáo quyết toán tài chính (Bản chính)
  3. Danh sách các cán bộ tham gia đề tài (Bản chính)
  4. Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đề tài, dự án theo mẫu
  5. Đề cương được Bộ Y tế phê duyệt
  6. Công văn đề nghị nghiệm thu chính thức cấp Bộ
  7. Văn bản xác nhận đã chỉnh sửa nội dung báo cáo toàn văn theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu

► Lưu ý: Các biểu mẫu phục vụ cho buổi họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở và chính thức đề tài cấp Bộ sẽ do Phòng NCKH - CN chuẩn bị. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu liên hệ trực tiếp với các chuyên viên của Phòng NCKH - CN để nhận các biểu mẫu cần thiết.