Học bổng Thạc Sĩ về Hành chính công và Quản trị hiệu quả của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức năm 2021
08/05/2020

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức ( DAAD) giới thiệu chương trình học bổng Thạc Sĩ về Hành chính công và Quản trị hiệu quả (Chương trình Helmut Schmidt) của DAAD dành chủ yếu cho cán cán bộ công nhân viên của nhà trường và sinh viên tôt nghiệp ĐH hiện đang công tác trong lĩnh vực hành chính công.

Xem chi tiết tại file đính kèm: https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/Helmut_Schmidt-Programm_2021_vn.pdf

 

Tin khác