Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc năm 2023 - Dự án MEF 2023
03/03/2023

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông tin về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc năm 2023 - MEF 2023.

Sau đây là nguyên văn thông báo của Văn phòng dự án MEF:

"Title: Announcement: Extension of Deadline for 2023 MEF Fellowship Application Submission

Tiêu đề: Thông báo: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc năm 2023

 

The MEF Office is extending the deadline for 2023 MEF Fellowship Program this year from February 28 to March 31, 2023 to give more candidates the chance to apply for the Program.

Văn phòng MEF xin được thông báo về việc Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Chương trình trao đổi tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc năm 2023 từ 28/02/2023 sang 31/03/2023 nhằm tạo điều kiện để các ứng viên có thêm thời gian và cơ hội tham gia ứng tuyển Chương trình.

 

Please find the application form in the following link:

Vui lòng truy cập đơn ứng tuyển qua đường link bên dưới:

[Lecturers/Researchers] – Giảng viên/Nghiên cứu viên:

MEF Fellowship Program application form (UMP Professors).docx

https://umpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mef_ump_edu_vn/EQHNUl_JqK1Mu0SNNErUq-4BNe0j4qW4Ot5y-GVPSv0icA?e=rIGW7F

 

[Graduate students] – Học viên Sau đại học

MEF Fellowship Program application form (graduate students).docx

https://umpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mef_ump_edu_vn/ERRQjIXTmJ9EkcRfKJdRzssBPXcSNXYuuyCuL37D6KQT2Q?e=ffsUAj

 

Please apply via online to both MEF Office and UMP Scientific Research Department: MEF Office (mefpvn@gmail.com), UMP Scientific Research Department (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn)

Đơn ứng tuyển được nộp trực tuyến tới Văn phòng dự án MEF và Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Y Dược Tp. HCM: Văn phòng dự án MEF (mefpvn@gmail.com), Phòng Nghiên cứu khoa học Đại học Y Dược Tp. HCM (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn).

For more information, please kindly contact/Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  1. MEF Office/Văn phòng dự án MEF (mefpvn@gmail.com)
  2. Scientific Research Department/Phòng Nghiên cứu khoa học (nghiencuukhoahoc@ump.edu.vn)
  3. GIC Center/Trung tâm GIC (tranngocdang@ump.edu.vn)

 

Please check the previous announcement at/Vui lòng truy cập thông báo đầy đủ về Chương trình tại đường link: https://ump.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/thong-bao/thong-bao-ve-chuong-trinh-trao-doi-tai-dai-hoc-yonsei-han-quoc-du-an-mef-nam-2023/4971 for more detailed information."

Trân trọng thông tin.

 

Tin khác

Thông báo về Chương trình trao đổi tại Đại học...

02/02/2023

Đây là chương trình đào tạo theo yêu cầu nhằm mang đến cơ hội đào tạo các chuyên ngành và tăng cường năng lực...