THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2020
22/06/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020.

Việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Quy chế Quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ do Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 126/QĐ-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2019, trong đó có quy định về tiêu chuẩn của chủ nhiệm đề tài, số lượng đề tài, sản phẩm bắt buộc đối với mỗi dạng đề tài,...

Quy trình đăng ký, xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở được thực hiện theo SOPs số: ĐHYD-NCKH/QT.02

Thời gian đăng ký: đến ngày 15/7/2020.

Thời gian xét duyệt đề cương tại các đơn vị: từ ngày 20/7 – 03/8/2020.

Thời gian nộp kết quả xét duyệt và hồ sơ của đề tài đạt yêu cầu về Phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ: trước ngày 10/8/2020.

Các loại đề tài:

  •  Đề tài không cấp kinh phí
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 30 triệu đồng
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng (đề tài tiềm năng)
  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 15 triệu đồng (đề tài sinh viên)

Hồ sơ đăng kí gồm có:

  •  Đơn đăng kí đề tài;
  •  Thuyết minh đề tài;
  •  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính;
  •  Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

Lưu ý: Tất cả hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở phải được in trên 2 mặt giấy. Link tải biểu mẫu: https://ump.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/de-tai-nghien-cuu/cap-co-so (Biểu mẫu)

Nơi nhận đăng ký:

  •  Đề tài cấp kinh phí tối đa 250 triệu đồng: nộp trực tiếp tại Phòng Nghiên cứu Khoa học - Công nghệ.
  •  Đề tài tự túc kinh phí cho đến đề tài cấp kinh phí tối đa 30 triệu đồng: nộp về Tổ NCKH của Văn phòng các Khoa, hoặc bộ phận phụ trách NCKH của các đơn vị.

Hiện nay hệ phần mềm quản lý NCKH tích hợp vào phần mềm quản lý hệ thống của toàn trường đang được hoàn thiện, vì vậy đợt đăng ký này sẽ thực hiện bằng việc hộp hồ sơ bản cứng như đợt đăng ký đề tài năm học 2019-2020 vừa qua.

Trân trọng kính chào./.

Thông báo khác